Cách dùng At và In

CÁCH DÙNG ATIN

  • At : ở tại nơi nào, có thể ở trong, ở ngoài, ở bên cạnh nơi ấy

 

Ex:

I am at home

(Tôi ở nhà: có thể ở trong, ở ngoài sân, ngoài vườn, ở cổng)

  • In: Chỉ có thể ở trong

Ex:

I sit in my room

(Tôi ngồi trong phòng)

I walk in the yard

(Tôi đi dạo trong vườn)

Sản phẩm liên quan

So sánh bằng nhau trong tiếng Anh

So sánh bằng nhau trong tiếng Anh

SO SÁNH BẰNG NHAU TRONG TIẾNG ANH - Comparative Of Equality So sánh bằng nha..

So sánh kém nhau trong tiếng Anh

So sánh kém nhau trong tiếng Anh

SO SÁNH KÉM NHAU Less + adjective + than Ex: Girls a..

Phân loại giới từ trong tiếng Anh

Phân loại giới từ trong tiếng Anh

PHÂN LOẠI GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH Giới từ chỉ thời gian (time) Giới từ ..